Avís legal

AVÍS LEGAL

Titularitat i objecte


El present Avís Legal té per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la botiga on-line emplaçada a l’adreça www.caminsdepedra.com i de la qual és titular l’empresa Garriguesbtt, amb domicili social a C/Caputxins nº 7 les Borges Blanques, LLeida amb NIF.: 43.707.494-L, telèfon 686 683 775 i email: info@caminsdepedra.com, l’objecte social de la qual és la comercialització i venda de serveis.

Garriguesbtt ha estat el.laborada, creada i dissenyada per Garriguesbtt per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals el portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

Garriguesbtt està facultada per a modificar les obligacions presents a les Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Garriguesbtt garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals i segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.

Condicions d’ús de la plana web


La mera utilització del Portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest text s’exposen, així com els principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

A través de Garriguesbtt es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents Condicions Generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compravenda entre Garriguesbtt i els seus clients.

L’Usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics i altres que s’obtinguin d’aquesta plana web, així com no obstaculitzar l’accés o altres usuaris al servei, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius de naturalesa anàloga, que pugui ser causa de qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Garriguesbtt a tercers. Referent a això, Garriguesbtt s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Garriguesbtt no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació. Per contra, per a poder realizar la compra, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi’s l’apartat Protecció de dades de Garriguesbtt.

Garriguesbtt manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del servei sol·licitat.

Garriguesbtt s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

Drets i Obligacions de Garriguesbtt


 • Garriguesbtt respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.
 • Garriguesbtt es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.
 • Garriguesbtt no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de Garriguesbtt.
 • Garriguesbtt es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal.
 • Garriguesbtt no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.
 • Garriguesbtt posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable Garriguesbtt dels llocs web als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda, Garriguesbtt tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

Preus, pagaments i terminis de lliurament


Sobre la base de la seva política comercial, Garriguesbtt podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de serveis de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular en el seu degut moment. No obstant, serà Garriguesbtt qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir el formulari de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i forma de pagament.

Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Garriguesbtt. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el servei després de realitzar la comanda.

Els serveis adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, fent arribar a Garriguesbtt l’import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats. Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de Garriguesbtt la tramitació del servei.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una comanda, Garriguesbtt procedirà a emetre i enviar la factura a l’adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Cada expedició és acompanyada per una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa. El receptor s’obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d’aquest albarà coincideixin.

També és imprescindible que es comuniqui a Garriguesbtt qualsevol incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament. Si no es compleixen aquestes condicions, Garriguesbtt, no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Canvis i Devolucions


Termes generals

 • La Camins de Pedra no és una activitat competitiva, es recomana fer-la gaudint de l’entorn i del patrimoni.
 • Es tracta d’una activitat a l’aire lliure, les possibles condicions meteorològiques adverses no impliquen necessàriament la suspensió o cancel·lació total o parcial de la ruta, ni la devolució de l’import de la reserva.
 • Els participants hauran de portar el material necessari per l’activitat, així com una bicicleta tot terreny en condicions.
 • Les rutes transcorren per indrets oberts al trànsit rodat, cal respectar la senyalització i tenir la precaució necessària al respecte.
 • Cal respectar l’entorn i no llençar ni abandonar deixalles durant el trajecte.
 • Si per qualsevol motiu s’abandona la ruta caldrà avisar a l’organització de Camins de Pedra. L’abandonament de la ruta per causes alienes a l’organització no implica la cancel·lació de la reserva.
 • El pagament del pack contractat s’haurà de fer en el moment de formalitzar la reserva.
 • No es considerarà formalitzada la reserva fins que no s’hagi fet el pagament corresponent.
 • Si per qualsevol motiu s’abandona la ruta caldrà avisar a l’organització de Camins de Pedra. L’abandonament de la ruta per causes alienes a l’organització no implica la cancel·lació de la reserva.
 • El pagament del pack contractat s’haurà de fer en el moment de formalitzar la reserva.
 • Cal disposar d’una assegurança federativa o, si més no, d’una assegurança específica per a realitzar l’activitat.
 • Cada participant ha de ser coneixedor de les seves capacitats i limitacions, així com dels riscos inherents a la pràctica de la btt. L’organització de Camins de Pedra no es fa responsable dels problemes de salud o de la integritat física dels usuaris de la ruta.
 • No es considerarà formalitzada la reserva fins que no s’hagi fet el pagament corresponent.

Anul·lació d’una comanda en curs

 • Anul·lant la reserva fins a 15 dies abans de l’inici de la ruta, es retornarà la totalitat de l’import de la reserva.
 • Anul·lant la reserva fins a 2 dies abans de l’inici de la ruta, es retornarà el 50% de la totalitat de l’import de la reserva.
 • Anul·lant la reserva el mateix dia de l’inici de la ruta o el dia anterior, no es retornarà l’import de la reserva.
 • Totes les anul.lacions s’han d’avisar a Garriguesbtt solicitant el desistiment al telèfon 686 683 775 o amb un correu electrònic a info@caminsdepedra.com

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de privacitat i cookies del web.

Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per Garriguesbtt estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Garriguesbtt o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular Garriguesbtt.

Igualment Garriguesbtt serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu del Portal. Aquells continguts procedents Garriguesbtt estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís.

Aquesta plana web ha estat creada utilizant la solució de codi obert WordPress™.